مقایسه عملکرد نرم‌کننده‌های دی استری با روغن معدنی در آمیزۀ لاستیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق/شرکت طنین پیک سبلان(بتا)،اردبیل

2 مدیر عامل شرکت طنین پیک سبلان اردبیل

10.22034/irm.2023.335572.1173

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه عملکرد نرم‌کننده‌های دی استری با روغن معدنی در آمیزه لاستیکی می‌باشد. روش‌ها: در این پژوهش، نرم‌کننده‌های دی استری سنتز شده با استفاده از روش کارآمد به کار گرفته شده در پژوهش‌های قبلی در آمیزه‌کاری لاستیک به کار گرفته شدند. به منظور بررسی عملکرد نرم‌کننده‌های استری در آمیزۀ لاستیکی، آمیزه‌هایی بر پایۀ لاستیک طبیعی RSS و SBR حاوی نرم‌کننده‌های دی استری و یا پارافین با فرمول‌بندی یکسان و با تغییر در نوع نرم-کننده، تهیه شده و اثر نرم‌کننده‌ها بر روی فرایند ولکانیزاسیون و خواص فیزیکی آمیزه بررسی شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از منحنی‌های رئومتر مربوط به پخت آمیزه‌های حاوی نرم‌کننده‌های دی استری و پارافین نشان دادند که ولکانیزاسیون در حضور نرم‌کننده‌های دی استری به دلیل بهبود هر چه بیشتر پخش عوامل پخت سریعتر صورت گرفته و نیز تأثیر نرم‌کننده‌های دی استری بر روی خواص فیزیکی کائوچوی ولکانیزه شده از جمله ازدیاد طول تا پارگی نسبت به پارافین بیشتر می-باشد. بنابراین استفاده از نرم‌کننده‌های دی استری سنتز شده با استفاده از روشی کارآمد در آمیزه لاستیکی، گام مؤثری در راستای تقویت الاستومرها تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات