دوره و شماره: دوره 27، شماره 110، مهر 1402، صفحه 3-122 
تبیین پیشران های موثر بر آینده گزارشگری پایداری

صفحه 78-91

10.22034/irm.2023.370787.1200

محمد رحمانی؛ محمد کاشانی پور؛ محمد رضا فتحی؛ امید فرجی


شناسایی حوزه‌ها و شیوه‌های تقلب بیمه‌گذار در صنعت بیمه و راهکارهای پیشگیری از آن

صفحه 92-113

10.22034/irm.2023.368607.1196

ابوالفضل خسروی؛ محمد کاشانی پور؛ محمد رضا فتحی؛ سعید ابراهیمی فرد؛ سمیه رضی محب سراج