بررسی روش‌های تامین مالی بر روی ارزش شرکت‌های خودروسازی و انتخاب روش بهینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

10.22034/irm.2023.403005.1227

چکیده

صنعت خودروسازی یکی از صنایع مهم در اقتصاد هر کشور است. این صنعت به دلیل دارا بودن حلقه های پیشین و پسین و گسترده بودن زنجیره تأمین آن در برخی کشورها جزء صنایع مادر و استراتژیک به حساب می‌آید. این صنعت در کشور دچار چالش‌های متعددی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، مشکل تامین مالی برای طرح‌های جاری و توسعه ای است. هدف این پژوهش، بررسی روش‌های تامین مالی بر روی ارزش شرکت‌های خودروسازی و انتخاب روش بهینه است.پژوهش حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ ماهیت، تحقیقی توصیفی است.جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت‌های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به اینکه تعداد جامعه مورد نظر در پایان سال 91 شامل 50 شرکت بوده که دارای سهام داران نهادی می‌باشد، از طریق فرمول کوکران تعداد نمونه نهایی 19 شرکت در دوره زمانی یک ساله 1396 الی 1397 از طریق نمونه‌گیری هدفمند و حذف داده‌های ناقص انتخاب شده است.در این تحقیق چهار فرضیه توسعه داده شد و تحلیل داده‌ها و آزمون‌ها به کمک نرم‌افزارهای Excel، Eviewsو SPSS صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان‌دهنده رابطه معنادار متغیر فاینانس خارجی، افزایش سرمایه، تسهیلات جاری، تسهیلات بلندمدت و فروش دارایی‌های غیرمولد با متغیر بازده سهام است. همچنین، یافته‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار تهران از افزایش سرمایه برای تامین مالی استفاده کرده‌اند، تأثیر مثبتی بر روی بازده سهام آن‌ها داشته است. همچنین، شرکت‌هایی که از طریق اخذ تسهیلات مالی اقدام به تامین مالی نموده‌اند نیز اثرات مثبتی را بر بازده سهام خود مشاهده کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات