تاثیر انعطاف پذیری حجم و ترکیب خرید از طریق میانجیگری انعطاف پذیری قیمت بر عملکرد خرید الکترونیکی (شرکت های کوچک و متوسط صنایع شیمیایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 دکتری مدیریت دولتی-خط مشی گذاری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی پویش، قم، ایران

10.22034/irm.2023.383477.1211

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری حجم خرید و ترکیب خرید از طریق میانجی‌گری انعطاف‌پذیری قیمت بر عملکرد خرید الکترونیکی (شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع شیمیایی) است، روش انجام تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش را شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمی با پیشینه استفاده از مفاهیم تجارت الکترونیک تشکیل می‌دهد، در این تحقیق از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است، حجم نمونه در این تحقیق تعداد 248 شرکت است، برای سنجش اعتبار پرسش‌نامه از اعتبار صوری استفاده شد و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد، مقدار آلفای به دست آمده برای پرسش‌نامه انعطاف‌پذیری قیمت برابر 0.764 و برای عملکرد خرید الکترونیکی برابر 0.793 بوده است که نشان دهنده پایا بودن پرسش نامه است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در این تحقیق با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد میزان تاثیر انعطاف‌پذیری حجم خرید بر عملکرد خرید الکترونیکی 0.215، میزان تاثیر انعطاف‌پذیری ترکیب خرید بر عملکرد خرید الکترونیکی 0.246، میزان تاثیر انعطاف‌پذیری حجم خرید از طریق میانجی‌گری انعطاف‌پذیری قیمت بر عملکرد خرید الکترونیکی برابر 0.583 و میزان تاثیر انعطاف‌پذیری ترکیب خرید از طریق میانجی‌گری انعطاف‌پذیری قیمت بر عملکرد خرید الکترونیکی برابر 0.180 بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات