کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی بهینه‌سازی فرمول رویه‌ی تایر با رویکرد سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی بیرجند

2 واحدتکنولوژی، شرکت کویرتایر بیرجند

چکیده

در این مطالعه تأثیر سه عامل مهم در فرمول آمیزه ی لاستیکی بر تعدادی از خواص کلیدی آمیزه‌ی رویه‌ی تایر سواری با استفاده از رویکرد “سطح پاسخ و طرح آزمایش CCD” مورد مطالعه قرار گرفته است. چهار ویژگی سایش، رشد ترک دی‌متیا، سختی و نیروی پارگی بر حسب سه متغیر طرح آزمایش به‌خوبی مدل‌سازی و اعتبارسنجی آماری شد. از مدل‌های توسعه‌داده شده برای شناخت رفتارها، مطالعه‌ی ساز وکارهای حاکم و اهداف بهینه‌سازی با موفقیت استفاده شد. در پایان نشان داده شد رویکرد “سطح پاسخ” ابزاری کارآمد در فرایند مطالعه و پژوهش در آمیزه‌کاری لاستیک است.

کلیدواژه‌ها


1. Derringer G. C., Statistical methods in rubber research and development, Rubber Chem.Technol.,61, 377-420(1986).
2. Shiva M., Atashi H., Fakhar M. H., Studying the Possibility of Reducing of NR/BR Ratio in Truck Tread Compound with Silica/Silane/Carbon Black Reinforcement Systems., 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran,17-21 october (2009).
3. Shiva M., Atashi H., Fakhar M. H., Studying the Effect of Compounding Ingredients on Tearing Behavior of Rubber,The 6th International Chemical Engineering Congress&Exhibition,, Kish Island, Iran,16-19 November(2009).
4. Kukreja T.R., Kumar D., Prasad K., Chauhan R.C., Choe S., Kundu P.P., Optimization of physical and mechanical properties of rubber compounds by response surface methodology––Two component modeling using vegetable oil and carbon black, European Polymer Journal 38, 1417–1422, 2002
5- مهدی شیوا، سیدعلی ضیاتبار، کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک، مطالعه موردی، استفاده از آلی‌رس در آمیزه‌های ترد تایر در قالب طرح آزمایش آزمایش فاکتوریل دو سطحی، نشریه‌ی صنعت لاستیک ایران، سال بیست و یکم، شماره‌ی 84، زمستان 95، صفحه‌ی 22-32
6. Proust M., Design of Experiments, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA(2005).
7. Lake G. J., Lindley P. B., The mechanical Fatigue Limit for ubber, Journal of Applied Polymer Science, 9, 1233-1251(1965)
8- مهدی شیوا، امیر هوشنگ حدادی، علیرضا نخعی، حسین وارسته، مطالعه‌ی رفتار سایش DIN رویه‌ی تایر به کمک مدل‌های سطح پاسخ و شبکه‌ی عصبی مصنوعی، مجله‌ی علوم و تکنولوژی پلیمر، سال بیست و هشتم، شماره‌ی 3، صفحه‌ی 197-209، 1394