مطالعه‌ی تأثیر نسبت گوگرد به شتاب‌دهنده بر مشخصات پخت و رفتار مکانیکی گونه‌های مختلف SBR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه پیام نور، بخش فنی مهندسی، گروه مهندسی شیمی، تهران، ایران

چکیده

در این فعالیت پژوهشی، انواع کائوچوی استایرن بوتادین تولید پتروشیمی بندر امام، توسط سیستم‌های مختلف پخت گوگردی معمولی، نیم کارآمد و کارآمد، پخت شدند و مشخصات پخت و خواص مکانیکی آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. انواع مختلف کائوچوی استایرن بوتادین 1500، 1502 و 1712 دارای زمان و سرعت پخت نسبتاً یکسانی بودند اما نوع 1712 که حاوی روغن آروماتیک است، گشتاور پخت کمتری از دو گرید دیگر داشت. با افزایش میزان شتاب‌دهنده در سامانه‌ی پخت، گشتاورهای ویسکوز و الاستیک پخت تغییرات محسوسی نشان داد و به‌طور چشمگیری زمان پخت کاهش و سرعت پخت افزایش داشت. آمیزه‌های حاوی سیستم پخت فعال‌تر، مدول کششی بیشتری داشته و ازدیاد طول در نقطه‌ی پارگی کمتری دارا بودند. سختی با تغییر در سیستم پخت به ترتیب معمولی، نیم کارآمد و کارآمد افزایش نشان داد و عمر خستگی به همین ترتیب کاهش داشت. نوع 1502 بیشترین مقدار مدول کششی را دارا بود که با سیستم پخت به ترتیب معمولی، نیم کارآمد و کارآمد افزایش یافت. آمیزه‌های بر پایه‌ی گرید 1712 با توجه به وجود روغن در این گرید که سبب نرمتر شدن آن است، کمترین مقدار سختی را دارا بود.

کلیدواژه‌ها


1- کائوچوهای مصنوعی، خواص و کاربردها، عبدالرضا جعفری، فریبرز ملایری، شرکت مهندسی و تحقیقات لاستیک، مرکز نشر سمر، چاپ اول، 1375.
2- تکنولوژی جامع لاستیک، هافمن، ترجمه گروه مترجمان، شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، 1387.
3- مقدمه‌ای بر مبانی آمیزه کاری و تکنولوژی لاستیک، گردآوری شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، 1375.
4- کشپارها و مواد آمیزه‌کاری لاستیک، تألیف: ایوان فرانتا، ترجمه: عبدالرضا جعفری، وحیده موحد، محمود محراب‌زاده، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، 1383.