الگوی تدوین برنامه‌ی بازاریابی الکترونیکی بر اساس چارچوب برنامه‌ریزی SOSTAC (مورد مطالعه: صنعت تایر ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مشاور بازاریابی بانک رفاه کارگران

چکیده

هدف از این پژوهش، ارائه‌ی برنامه‌ی بازاریابی الکترونیکی (آنلاین) برای استفاده‌ی سازمان‌های فعال در صنعت تایر ایران (با توجه به شرایط متناسب با هر سازمان) و آشنایی با بخش‌های مختلف آن در بازار مصرف و بر اساس تجارت الکترونیکی B2C است. بر این‌اساس از سیستم برنامه‌ریزی بازاریابی الکترونیکی اسمیث موسوم به SOSTAC، با استفاده از روش پژوهش کیفی برای این مهم استفاده شده و در مراحل مختلف با خبرگان صنعت تایر برای تولید ایده و شناسایی مسائل مربوطه مصاحبه شده است. سیستم برنامه‌ریزی بازاریابی الکترونیکی اسمیث متشکل از شش بخش است که هر بخش بطور جداگانه تشریح شده است. همچنین موارد مطرح در تجزیه و تحلیل وضعیت بیان شده است. باتوجه به نوپا بودن بازار آنلاین تایر در ایران، فرصت‌ها و تهدیدهای الکترونیکی موجود بیان شده، اهدافی که در این بازار می‌توان داشت شناسایی شده، استراتژی مناسب بازار آنلاین تایر مورد بررسی قرار گرفته، و نیز تاکتیک‌ها، اقدام‌ها و کنترل‌های مورد نیاز طبق دیدگاه چافی و اسمیت تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


1. Kotler, P. & Armstrong G. 2010. Principles of Marketing 13th edition. New Jersey: Pearson Education Inc.
2. McKinlay, I., & O'Connor, M. 2007. FCS Marketing L2. Pearson South Africa.
3. Chaffey, D. F., Ellis-Chadwick, F., Johnston, K., Mayer, R. (2006). Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice, Pearson Education Limited.
4. http://www.internetlivestats.com/internet-users/
5. http://www.internetlivestats.com/internet-users/iran/
6. Yannopoulos, P. (2011). Impact of the Internet on marketing strategy formulation. International Journal of Business and Social Science, 2(18).
7. Chaffey, D. 2011. E-business & e-commerce management. Pearson Education.
8. Chaffey, D., & Smith, P. 2008. E-marketing Excellence: planning and optimizing your digital marketing. Routledge.
9. Mohammed, R., Fisher, RJ., Jaworski, BJ. & Cahill, A. 2001. Internet Marketing: Building Advantage in a Networked Economy. New York: McGraw-Hill/Irwin.
10. Chaffey, D., & Smith, P. R. (2013). E-marketing Excellence. Planning and optimizing your digital marketing. Abingdon: Routledge.
11. Smith, P.R. (2011) The SOSTAC® Guide to Writing the Perfect Plan. Self-published E-book available on Amazon and Kindle.
12. Do, T. M. C. (2013). Digital marketing plan for a news agency.
13. Olyazaeva, B. (2015). E-marketing plan: case: Security Shredding & Storage Company, UK.
14. Bhandari, S. (2012). E-marketing plan-Case study E. Luhta Oy Ltd.
15. Vu, K. (2013). Developing a business plan for a startup e-business.
16. Hemmilä, A. (2016). Digital Marketing Plan Case: HEMMI Kodit.
17. Combe, C. (2006) Introduction to E-business Management and Strategy, First Edition, Oxford: Elsevier Ltd.
18. Chaffey, D. 2004. E-Business and E-Commerce Management, Second Edition, Pearson Education, UK
19. http://brandirectory.com/league_tables/table/global-500-2016
20. http://web.archive.org/web/*/www.bridgestonetire.com
21. Rayport, J. F., & Jaworski,B. J. (2004). Introduction to e-Commerce, McGraw Hill, Irwin USA.
22. Chaffey, D., 2006. Internet Marketing - Strategy, Implementation and Practice. 3rd ed. Harlow: Pearson Education.
23. Baker, M., 2003. Marketing. 5th ed. Oxford: Elsevier Science.
24. Smith, P., 2004. Marketing Communications. 4th ed. London: Kogan Page limited.