بررسی وضعیت سرمایه‌ی فکری، یادگیری مادام‌العمر و ویژگی‌های کارآفرینی کارکنان کارخانه‌ی کویرتایر شهر بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

چکیده

کارآفرینی محور توسعه‌ی اقتصادی‌ست و کارآفرینان با تخریب روش‌های کهن و ناکارآمد پیشین و جایگزینی آن‌ها با شیوه‌های کارآمد و نوین، به‌نظام اقتصادی پویایی و حیات می‌بخشند. از عواملی که در کارآفرینی دخیل‌اند، مسئله‌ی سرمایه‌ی فکری و یادگیری مادام‌العمر است. ازاین‌رو، هدف این پژوهش بررسی وضعیت سرمایه‌ی فکری، یادگیری مادام‌العمر و ویژگی‌های کارآفرینی کارکنان کارخانه‌ی کویرتایر شهر بیرجند است. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل کارکنان کارخانه‌ی کویرتایر شهر بیرجند است (1160 نفر)، که از بین آن‌ها 291 نفر به‌منزله‌ی نمونه‌ی آماری به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه‌ی ویژگی‌های کارآفرینی نگ ننه [2011] با آلفای کرونباخ 0/74، سرمایه‌ی فکری بونتیس [1998] با آلفای کرونباخ 0/90 و یادگیری مادام‌العمر ویلکویچ و میوویزن [2014] با آلفای کرونباخ 0/82 استفاده شده است. نتیجه‌های پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت ویژگی‌های کارآفرینی و مؤلفه‌های آن، سرمایه‌ی فکری و مؤلفه‌های آن و یادگیری مادام‌العمر در سطح مطلوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


1- ابزری، مهدی و عباس، عباسی. (1384). تحلیلی بر سازمان‌های نوین هزاره‌ی سوم (سازمان‌های یادگیرنده و یاد دهنده). سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران، 1-11.
2- ابوالحسنی رنجبر، احمد؛ عنابستانی، مینا و شریعت جعفری، اسماعیل. (1391). بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی فکری و کارآفرینی درون‌سازمانی (مطالعه‌ی موردی: کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران). نخستین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، مازندران،1-18.
3- احمد پور داریانی، محمود و عزیزی، محمد. (1383). کارآفرینی. تهران: محراب قلم.
4- احمد پور داریانی، محمود. (1387). کارآفرینی تعاریف، نظریات، الگوها. تهران: جاجرمی.
5- افضل نیا، محمدرضا؛ اشکوه، حسین و کلوی، آیلار. (1389). بررسی جایگاه آموزش رسمی، غیررسمی و یادگیری مادام‌العمر در عصر ناپایداری اطلاعات. فصلنامه‌ی آموزش مهندسی ایران، 12(45)، 57-68.
6- آراستی، زهرا؛ کنعانی، احمد؛ سیدقاسمی، نفیسه سادات (1392). انگیزه‌های کارآفرینی زنان و مردان در بخش صنعت شباهت‌ها و تفاوت‌ها، نشریه‌ی زن در توسعه و سیاست، (1)،83-100.
7- آقاجان زاده، حمید. (1390). بررسی رابطه‌ی بین مدیریت دانش و سرمایه‌ی فکری در شرکت سهامی بیمه‌ی آسیا شهر تهران (پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد). دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران، ایران.
8- الوانی، سید مهدی. (1390). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
9- بیات، سوده؛ قلی‌پور، آرین و پورعزت، علی‌اصغر. (1392). شناسایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری شهر یادگیرنده در منطقه‌ی 6 شهرداری تهران. دو فصلنامه‌ی مدیریت شهری، (31)، 139-156.
10- پرداختچی، محمدحسین و شفیع‌زاده، حمید. (1385). درآمدی بر کارآفرینی سازمانی (چاپ اول) تهران: ارسباران.
11- جهانگیری، علی و کلانتری ثقفی، ربابه. (1387). بررسی و سنجش ویژگی‌های کارآفرینی مدیران. فصلنامه‌ی توسعه‌ی کارآفرینی، 1(1)، 87-110.
12- حسینی خواه، علی. (1387). امکان و ضرورت آموزش کارآفرینی در مدارس. فصلنامه‌ی مطالعات برنامه درسی، 3(11)، 66-94.
13- سعیدی کیا، مهدی. (1388). اصول و مبانی کارآفرینی. چاپ سیزدهم، تهران: کیا.
14- قلیچ‌لی، بهروز و مشبکی، اصغر. (1385). نقش سرمایه‌ی فکری در ایجاد سرمایه‌ی فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودروسازی ایرانی). فصلنامه‌ی دانش مدیریت، (75)،125-147.
15- کردنائیج، اسدا لله؛ زالی، محمدرضا؛ هومن، حیدر علی و شمس، شهاب‌الدین. (1388). ابزار سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
16- محمدی، حمیدرضا، احمدی، عبادا لله و دیگران (1390). بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های‌شخصیتی با تمایل به کارآفرینی، فصلنامه‌ی جامعه‌شناسی زنان، (1)،99-119.
17- محمدی‌مهر، مژگان؛ ملکی، حسن؛ عباس پور، عباس و خوش‌دل، علیرضا. (1390). شایستگی‌های مورد نیاز یادگیری مادام‌العمر در دانشجویان پزشکی عمومی. مجله‌ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی،11(8)، 960-975.
18- محمودی، سودابه. (1391). تأثیر سرمایه‌ی فکری بر تسهیم دانش با میانجی‌گری یادگیری سازمانی میان کارکنان و مدیران دانشگاه امیرکبیر (پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد). دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان، ایران.
19- مهرمنش، حسن و امینی، محمد. (اردیبهشت 1391). سرمایه فکری. ماهنامه‌ی داخلی بانک اقتصاد نوین، (39)،30-64.
20- ناظم، فتاح. (1386). کارآفرینی مدیران و مؤلفه‌های آن در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه‌ی اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 2(2)، 11-33.
21- نورعلی زاد، رحمان و رضایی، علی‌محمد. (1393). سرمایه‌ی فکری در سازمان. نشریه‌ی تخصصی مدیریت، 3(30)،36-42.
22. Anderson, R M. (2007). Accounting for creation of value.
23. Applegate,L.M & Collura,M. (2000). Emerginge Business Models،lessons from the field: Harvard Business school press.
24. Arslan, C. Dilmac, B& Hamarta, E. (2009). Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: a study with Turkish university students. Social behavior and personality, 37(6), 791-800.
25. Bontis, N. (1998). Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and Models, Management Decision, 36(2), 63-76.
26. Brooking, A. (1996).Intellectual Capital. International Thompson Business Press, London.
27. Candy, P.C, Crebert R.G, O’Leary J.O. )1994). Developing lifelong learners through undergraduate education. Canberra, Australia, National Board of Employment, Education and Training.
28. Chen,J.Zhu,Z.& Xie,Y,H. (2004).Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. Journal of Intellectual capital, 5(1), 85-100.
29. Crowther, J. (2004). In and Against Lifelong Learning: Flexibility and the Corrosion of Character, International Journal of Lifelong Education, 23(2), 125- 136.
30. Demirel M. (2009). Lifelong learning and schools in the twenty-first century. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1(1): 1709-16.
31. Furnham, A. & Bachtiar, V. (2008). Personality and intelligence as predictors of creativity. Personality and Individual Differences, 45 (7), 613–617.
32. Greenberg, J.& Baron,R.A. (2000). Behavavior in organizations.Prenticehall.Lnc. _ Gurol, Y. & Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students some insights for entrepreneurship education and training in Turkey, Education & Training, 48(1), 25-38.
33. Howard,S. (2008), Developing Entrepreneurial potential in youth: The effects of entrepreneurial education and venture creation, University of south florida repot.
34. Irena, M. & Giedre, A. (2011). The evaluation of intellectual capital influence on entrepreneurship. Journal of Economics and Management, 16 (1), 558- 566.
35. Littunen, Annu. (2000). Entrepreneurship and the characteristics of entrepreneurial personality, International journal of entrepreneurial behavior research,6(6).
36. McClelland, D. (1962). Business Drive and National Achievement. Harvard Business Review, 40, 89.
37. McGill, Terrene P. (2006). Harnessing Intellectual Capital: A Study of Organizational Knowledge Transfer.
38. NENEH. (2011).The Impact of Entrepreneurial Characteristics and Business Practices on the Long TermSURVIVAL OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs) BrownhilderNgek.
39. Roos, G.& Roos, J. (1997). Measuring Your Company’s Intellectual Performance, Long Range Planning, 30(3), 413-426.
40. Sadudin, I. & Gadaf, R. (2011). The link between intellectual capital, strategy and entrepreneurship. Research Report, Social Science Research Network.
41. Stewart, T. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Nations. Doubleday Dell Publishing Group, New York, NY.
42. Sullivan J. P. H. & Sullivan S. P. H. (2000). Valuing intangible companies: an intellectual capital approach, Journal of Intellectual capital, 1 (4), 328-340.
43. Talebi, K. & Bahamir, A. (2012). Identification of intellectual capital effects on promoting organizational entrepreneur (Charmahal- e-Bakhtiari Department of Cooperatives, Labors and Social Welfare). Journal of Business Economics & Management Research, 2 (6), 131- 142.
44. Wielkiewicz, R, and Meuwissen, A. S. (2014). A Lifelong Learning Scale for Research and Evaluation of Teaching and Curricular Effectiveness. Society for the Teaching of Psychology, 41(3), 220-227.
45. Yonca G. & Nuray A. (2000). Entrepreneurship College Students Profils Sampling Comparative analysis Education & Training, 48, 25- 38.