اندازه‌گیری اثربخشی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مهندسی پلیمر، مدیر توسعه و صنعتی‌سازی شرکت لاستیک بارز کردستان

چکیده

از آن‌جا که یکی از مصادیق ایجاد سود و منفعت در سازمان، افزایش بهره‌وری و بازدهی است، توجه به آن بسیار ضروری‌ست. یکی از حوزه‌های موردبررسی جهت افزایش بهره‌وری، مبحث بهره‌وری در منابع انسانی‌ست. در چارچوب‌های سنتی، به جهت ایجاد بهره‌وری در نیروی انسانی، تنها به این فکر می‌شد که رضایت کارکنان تأمین گردد و اعتقاد به این بود که اگر رضایت کارکنان تأمین شود به‌طور ناخودآگاه بهره‌وری و اثربخشی افزایش پیدا می‌کند. اما در دهه‌ی اخیر مطالعات پژوهشی هی گروپ نشان می‌دهد که برای ایجاد بهره‌وری باید به دو عامل تعلق سازمانی و توانمندسازی کارکنان دقت کرد تا اثربخشی آن‌ها افزایش یابد. با طراحی پرسش‌های مبتنی بر داده‌های به‌دست آمده از شرکت‌های مختلف، مجموعه پرسش‌هایی استخراج خواهد شد که پاسخ به آن‌ها توسط کارکنان سازمان منجر به ایجاد یک ماتریس می‌شود. این ماتریس کارکنان را در چهار دسته‌ی: کارکنان ستاره، توانا، کوشا و مضطرب طبقه‌بندی می‌کند. سپس با تعریف پروژه‌های بهبود در راستای ارتقای بهره‌وری کارکنان، نقص‌های سازمان شناسایی و برطرف می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


1. “Engaging and Enabling Employees to Improve Performance Outcomes”, Hay Group, 2009.
2. Sh. Crabtree and M. Dodds, “Creating the climate to get the most from your team, Helping leaders to create high-performing organizations”, Hay Group, 2011.
3. “Employee Engagement Survey: Results for: Real Estate & Facilities”, Hay Group, 2013.
4. Laurie E. Locascio, “Staff Engagement in Material, Measurement and Laboratory (MML)”, National Institute of Standards and Technologies (NIST), 2016.
5. “Employee Engagement Overview”, Dalco Customer Meeting, 2012.