قانون ریچ در صنعت خودروی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مسؤول مدیریت فناوری گروه صنعتی بارز

چکیده

در این مقاله سعی شده است با توجه به الزام قانون ریچ در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و قانون‌های مشابه در سایر کشورها مانند ژاپن، چین و کره‌ی جنوبی و حضور برخی از خودروسازان فعالِ این کشورها در صنعت خودروسازی کشور، به بررسی تأثیر این قانون در صنعت خودروسازی ایران و پیرو آن، صنعت قطعه‌سازی کشور بپردازیم، و در ادامه احتمال‌های مرتبط با پیاده‌سازی این قانون در ایران بررسی شده و در پایان پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


1. Automotive Industry Guideline, Version 3.1
2. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach
3. http://public.servicebox.peugeot.com/REACH
4. Nissan Green Purchasing Guidelines, January 2017