دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، آذر 1396، صفحه 1-136 
قانون ریچ در صنعت تایر دنیا

صفحه 45-52

آناهیتا هماوند؛ علی عباسیان