کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی طراحی فرمول ترد تایر سواری با ترکیب طرح آزمایش و شبکه‌ی عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی بیرجند

2 واحد تکنولوژی، کویرتایر

چکیده

در این مقاله آمیزه‌کاری پیشرفته و مبانی طراحی آمیزه‌ی لاستیکی به‌یاری رویکرد سطح پاسخ ترکیبی با شبکه‌های عصبی مصنوعی مورد مطالعه گرفته است. تأثیر هم‌زمان 7 متغیر فرمول‌بندی برویژگی‌های رئومتری و فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌ی رویه‌ی تایر رادیال سواری مورد مطالعه قرار گرفته و رویکرد ترکیبی کارآمد برای شناخت رفتارها، مدل‌سازی و بهینه‌سازی آمیزه‌ی لاستیکی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


1- مهدی شیوا، حسین آتشی، محمد حسن فخار" استفاده از رویکرد آماری RSM در مطالعه اثرات، مدل‌سازی و بهینه سازی مقدار روغن، دوده و شتابدهنده در یک آمیزه لاستیکی" دهمین همایش ملی لاستیک، تهران 1389.
2- فاطمه نوروزی- مهدی شیوا، مطالعه اثرات اصلی عوامل فرمولاسیونی بر چسبندگی کامپاند به سیم به کمک طرح آزمایش،، یازدهمین همایش ملی لاستیک، تهران، اسفند، (1391).
3. Samarasinghe, S., “Neural networks for applied sciences and engineering”, Auerbach Publications, Boston, (2006)
4. Shiva M., Atashi H., Ahmadi M,, "Effect of Crosslink Density on Physical and Mechanical Properties of a Tire Tread Formulation; A general Regression Analysis", ISPST2012, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran,21-25 October(2012), Best Presentation.
5- مهدی شیوا، حسین آتشی، محمد حسن فخار "مدل‌سازی مقاومت پارگی آمیزه لاستیکی به‌کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی" دهمین همایش ملی لاستیک، تهران 1389
6. Shiva M., Atashi H. Hassanpourfard M., "Studying the Abrasion Behaviour of rubbery Materials with Combined Design of Experiment Artificial Neural Network", Chinese Journal of Polymer Science, 30(4), 520−529, (2012).
7. Shiva M.,et al. " Modeling and Optimization of Rubber to Steel Adhesion on the basis of Experimental Data using Combined RSM/ANN Approach ", 11th International Seminar of Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 6-9 October, (2014)
8- مهدی شیوا، حسین آتشی، "طراحی آمیزه لاستیکی به کمک رویکرد مدل‌سازی آماری ترکیبی"، ارائه شفاهی، یازدهمین همایش ملی لاستیک، تهران، اسفند 91