مقاومت غلتشی و صرفه‌جویی مصرف سوخت

نوع مقاله : مقاله ترجمه

نویسنده

خیابان نصر

چکیده

مصرف انرژی در خودرو باعث حرکت چرخ‌ها و خودرو می‌شود. در حالی‌که چرخ‌ها حرکت می‌کند، تایر تحت تاثیر نیروی وزن خودرو تغییر شکل پیدا کرده و سطح تماس با جاده را به‌وجود می‌آورد. تمام نیروهای مورد نیاز برای شتاب‌گیری، ترمزگیری و حرکت پیچشی (جانبی) خودرو از طریق این سطح تماس به جاده منتقل می‌شود. تغییر شکل تایر در سطح تماس باعث جذب ناهمواری‌های جاده نیز می‌شود. این تغییر شکل در ناحیه‌ی تماس، از قابلیت‌های تایر است که هم زمین چسبی تایر و هم راحتی سرنشین را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها