استفاده از نمودارهای Finger print برای انتخاب وزن بچ مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس تکنیکال لاستیک یزد

چکیده

فرایند اختلاط یکی از مهم‌ترین مرحله‌هایی‌ست که هنگام تولید محصولات الاستومری، مواد خام باید از آن عبور کند. کیفیت فرایند پس از اختلاط، به یکنواختی و کیفیت آمیزه‌ی مخلوط شده بستگی دارد. هم‌چنین تولید اقتصادی محصولات لاستیکی، به‌طور مستقیم تحت تأثیر اختلاط است.
هدف اصلی اختلاط فراهم آوردن آمیزه‌هایی‌ست با ویژگی‌های نهایی مناسب و مشخصه‌های پختی که هرچه بیشتر یکنواخت‌تر باشد. درهم‌آمیختگی و توزیع، از مرحله‌های ضروری تمامی فرایندهای اختلاط به‌شمار می‌آید. یک مخلوط خوب مخلوطی‌ست که هم ازنظر میزان توزیع و هم ازنظر میزان تفکیک، کیفیت بالایی داشته باشد. به‌منظور رسیدن به ویژگی‌های مطلوب و موردنظر در یک آمیزه، تمامی اجزای سازنده می‌باید به بهترین شکل ممکن با یکدیگر مخلوط شوند.
در این مقاله سعی شده است با توجه به اهمیت ویژه‌ی اختلاط در تولید یک آمیزه و نقش تعیین‌کننده‌ی‌ ضریب پُرشدگی برای یک پراکنش مطلوب در رابطه با تعیین وزن بچ مناسب، بهینه‌ترین مقدار ضریب پُرشدگی از روی نمودار Finger print با استفاده از منحنی توان و منحنی t-Ram موردبررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1. Practical Rubber Compounding and processing
2. Lnd.Eng.Chem.1929, 21, (8),PP730- 732
3. Materials Letters, Volume
4. The Mixing of Rubber (Grossman Richard)