دوره و شماره: دوره 22، شماره 90، شهریور 1397، صفحه 1-80 
فناوری تحریم

صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی