ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مواد اولیه‌ی صنعت تایر در زنجیره‌ی تأمین پایدار، با به‌کارگیری فنون FAHP، Interval TOPSIS و Interval Shanon

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش باهدف ارائه‌ی الگو و مدلی برای انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار انجام‌گرفته است. پژوهش‌گر از راه مطالعه‌های کتابخانه‌ای و گفت‌وگو با کارشناسان و خبرگان شرکت‌های تولیدکننده‌ی تایر و تهیه‌ی پرسش‌نامه به شناسایی عامل‌های مؤثر در این رابطه پرداخته است. شاخص‌های تأثیرگذار در انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار در این پژوهش عبارت‌اند از موقعیت مالی و سهم بازار، قیمت پیشنهادی، تحویل به‌موقع کالا، میزان بازیافت، استفاده از فناوری‌های پاک، آلودگی ایجادشده، میزان کارکنان آموزش‌دیده ‌و رضایت کارکنان و مشتریان. در این پژوهش با انجام مقایسه‌های زوجی فازی بین این شاخص‌ها و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، وزن این شاخص‌ها تعیین شد.
در ادامه ‌به‌منظور تعیین دقیق وزن شاخص‌ها، از روش آنتروپی شانون فاصله‌ای استفاده شد و درنهایت وزن‌های به‌دست‌آمده ‌از این دو روش، با یکدیگر ترکیب شدند و وزن نهایی به دست آمد. این وزن‌ها در روش Interval TOPSIS مورداستفاده ‌قرار گرفتند. سپس بر اساس مقدارهای ضریب نزدیکی به‌دست‌آمده ‌از روش تاپسیس فاصله‌ای، شرکت‌ها رتبه‌بندی شدند و شرکت برتر انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


1- جعفرنژاد احمد، 1385، "مدیریت تولید و عملیات نوین"، انتشارات دانشگاه تهران.
2- زندی امید، 1389، "ارائه‌‌ی مدلی برای فرمول‌بندی استراتژی تکنولوژی با استفاده ‌از تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP).
3- ساروخانی، باقر، روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی (جلد دوم بینش‌ها و فنون)، پژوهشگاه‌ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، 1387.
4. Agarwal, A., Shankar, R., & Tiwari, M. K. (2007). Modeling agility of supply chain. Industrial Marketing Management, 36(4), 443–457. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2005.12.004
5. Ahi, P., & Searcy, C. (2013). A comparative literature analysis of definitions for green and sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 52(0), 329–341. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.02.018
6. Anderson, L. M., & Bateman, T. S. (2000). Individual environmental initiative: Championing natural environmental issues in US business organizations. Academy of Management Journal, 43(4), 548–570.
7. Andiç, E., Yurt, Ö., & Baltacıoğlu, T. (2012). Green supply chains: Efforts and potential applications for the Turkish market. Resources, Conservation and Recycling, 58(0), 50–68. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2011.10.008
8. Azapagic, A. (2003). Systems Approach to Corporate Sustainability: A General Management Framework. Process Safety and Environmental Protection, 81(5), 303–316. doi:http://dx.doi.org/10.1205/095758203770224342
9. Badurdeen, F., Iyengar, D., Goldsby, T. J., Metta, H., Gupta, S., & Jawahir, I. S. (2009). Extending total life-cycle thinking to sustainable supply chain design. International Journal of Product Lifecycle Management, 4(1/2/3), 49–67.
10. Banerjee, S. B., Iyer, E. S., & Kashyap, R. K. (2003). Corporate Environmentalism: Antecedents and Influence of Industry Type. Journal of Marketing Journal of Marketing, 67(2), 106–122.
11. Bansal, P., & Roth, K. (2000). Why companies go green: A model of ecological responsiveness. The Academy of Management Journal, 43, 717–736.
12. Bansal, T. (2010). Network for Business Sustainability.
13. Barbier, E. B. (1987). The concept of sustainable economic development (Vol. 14).
14. Bayazit, O. (2006). Use of analytic network process in vendor selection decisions. Benchmarking: An International Journal, 13(5), 566–579.
15. Beamon, B. M. (1999). Designing the green supply chain. Logistics Information Management Logistics Information Management, 12(4), 332–342.
16. Berns, M., Townend, A., Khayat, Z., Balagopal, B., Reeves, M., Hopkins, M., & Kruschwitz, N. (2009). The business of sustainability. MIT Sloan Management Review, 1–82.
17. Berry, M. A., & Rondinelli, D. A. (1998). Proactive corporate environmental management: a new industrial revolution. The Academy of Management Executive, 12(2), 38–50.
18. Beske, P., Koplin, J., & Seuring, S. (2008). The use of environmental and social standards by German first-tier suppliers of the Volkswagen AG. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15(2), 63–75. doi:10.1002/csr.136
19. Bloor, M., & Wood, F. (2006). Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts. Sage.