بررسی شایستگی‌های موردنیاز مهندسان در سازمان‌های پروژه‌محور با استفاده از استاندارد PMBOK

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

تغییرها در محیط‌های کسب‌وکار موجب شده عامل‌هایی که تا دیروز باعث موفقیت بودند، امروز منجر به شکست شوند. نیاز سازمان‌های صنعتی به هم‌سویی با تحول‌های محیطی و حفظ موقعیت رقابتی در بازارهای کسب‌وکار باعث شده است بهبود عملکرد مهندسان به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر که ریسک خطاپذیری سازمان را به کمترین میزان می‌‌رساند، موردتوجه قرار گیرد. کسب صلاحیت‌ها و شایستگی‌های موردانتظار توسط مهندسان، نه‌تنها برای رویارویی مؤثر با تغییرهای محیطی ضروری‌ست، بلکه به توان‌مندی آن‌ها در ارائه‌ی روش‌شناسی‌های مناسب در هنگامه‌ی بحران، قابلیت ارائه‌ی طرح‌های ابتکاری تازه و به‌ویژه اجرای موفق پروژه‌های واگذارشده خواهد افزود. برای این منظور باید به‌تناسب حوزه‌ی فعالیت سازمان، معیارهایی برای احراز شایستگی‌های موردنیاز تعیین شود تا برمبنای آن درباره‌ی چگونگی ایفای نقش مهندسان در مدیریت پروژه‌ها تصمیم‌گیری شود.
در این پژوهش، نویسنده سعی کرده است با رویکرد به مدل استاندارد “PMBOK” به شایستگی‌های موردنیاز مهندسان پرداخته و جایگاه شایستگی و مهارت را در مدیریت موفق پروژه‌های سازمانی به بحث بگذارد. این مقاله به روش تبیینی- تحلیلی و با بهره‌گیری از تجربه‌های شخصی نویسنده، منابع کتابخانه‌ای و فضای مجازی (اینترنت) تهیه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


1. Teichler. U, “Higher Education in Globalizing World”, Springer Publishers, London, UK, p. 23, 2017.
2. American Management Institute, “Project Manager Competency Development Framework”, First edition, Newtown Square (PA, USA), American Management Institute, p. 28, 2002
3. Fatahi. K, Afrazeh. A, “An Integrated Model for Evaluating Knowledge Value in Applications”, International Journal, WSEAS Transaction on Information Science and Applications Issue 2, Vol. 2, Feb, p. 140, 2005.
4. Shipper. Frank, Davy. Jeanette, “A model and investigation of managerial skills”, employees' attitudes, and managerial performance, The Leadership Quarterly, Academy of Management Review, p. 97, 2002.
5. Gordon. R, “Substitutes for leadership theory a critical review”, Academy of Management Review, p. 290, 1994.
6- نجفی، اسد ا لله، "بررسی فعالیت‌های آموزش مهندسی شرکت‌های چندملیتی واقع در ایران"، فصل‌نامه‌ی آموزش مهندسی ایران، شماره‌ی 47، 1389، ص 82
7. Cline. E and Seibert. P, “Help for first time needs Assessors”, Training and Development Journal, Vol. 47, No. 5, 1993, p. 99
8. Gordon. R, “Substitutes for leadership theory a critical review”, Academy of Management Review, 2004, p. 290
9. Branson. John, “Speaking at the balanced scorecard collaborative”, Conference on Human Capital, Naples, Florida, 2005, p. 169
10. Butler. RJ, “Managing innovation, controlled chaos”, Harvard Business Review Journal, May- June, 2006, p. 12
11. Mc Colland. S, “A system approach to need assessment”, Training and Development Journal, Vol. 46, No. 8, 2002, p. 51
12. Freeman. J, “Human Resources Planning- training needs analysis”, Management quarterly, Vol. 34, No. 3, 1993, p. 32
13. Shipper. Frank and Davy. Jeanette, “A model and investigation of managerial skills, employees' attitudes, and managerial performance”, The Leadership Quarterly, Academy of Management Review, 2002, pp. 97- 98
14. Roberson. Lynda, “An Empirical Investigation of Employee Perceotionas of Outsourcing Success of Information Technology”, Harvard Business Review Journal, May- June, 2006, p. 83
15- هداوند، سعید، "بررسی مهارت‌های موردنیاز مهندسان در برنامه‌های آموزش مهندسی با استفاده از مدل مهارتی کاتز"، فصل‌نامه‌ی فناوری آموزش، سال ششم، جلد 6، شماره‌ی 1، 1390، ص 10
16. Project Management Institute, “Project Manager Competency Development Framework”, First edition, Newtown Square (PA, USA), Project Management Institute, 2000, p.5
17. Breneman. DJ. "Shaping the Future: Higher Education Finance in 1999", Sanjose: California Higher Education Policy Center, 1997, P.72
18- بیاتی، علی و مهدی قراباغی، "استاندارد شایستگی مدیر پروژه: عامل بهبود عملکرد در محیط‌های پروژه‌ای"، تهران: مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، 1384، ص 9
19. Robbins. S., "Organizational Behavior Concepts Controversies and Applications", 5th Edition, Prentice Hall International INC, 1991, P. 126
20. Project Management Institute, “Project Manager Competency Development Framework”, First edition, Newtown Square (PA, USA), Project Management Institute, 2000, P. 5
21- فیضی، محسن،"کاربرد استاندارد PMBOK برای ارزیابی عملکرد مدیران پروژه‌ها"، تهران: مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، 1384، صص 12 -3
22- ذکایی آشنایی، محسن و سید حسین حسینی، راهنمای گستره‌ی دانش مدیریت پروژه، تهران: انتشارات آدینه، 1385 صص 331 -297
23. Sheehan. C., “Current developments in HRM in Australian organizations”, Asia Pacific Journal of Human Resources, Vol. 44, No. 2, 2006, P. 152