رویکرد استانداردسازی تایر

نوع مقاله : دیدگاه

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناس سازمان ملی استاندارد

چکیده

در جامعه‌ی صنعتی مفهوم استاندارد(1) در ایجاد قواعد و نظم بخشیدن متبلور شده است. از طرفی این مفهوم با سازمان استاندارد ملی ایران نیز که متولی و مسؤول قانونی تدوین و نظارت بر اجرای استانداردهای ملی‌ست، همراه است. امروزه گسترش صنعت و رقابت‌های صنعتی نیاز به تعریف استانداردهای ملی را بیشتر نمایان ساخته، چون در راستای تعهد عرضه‌کنندگان محصول و خدمات به کیفیت و برای تأمین نظر مصرف‌کنندگان است. استانداردسازی با طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی آغازشده و این تغییر و تحولات صنعتی، بخشی از نیروی محرکه‌ی استانداردسازی در جامعه‌های صنعتی‌ست که همواره با مشکل‌هایی روبه‌روست؛ به‌عبارت‌دیگر توسعه‌ی استانداردها دلیلی بر ایجاد تحول و حرکت چرخ‌های صنعت است.

کلیدواژه‌ها


ندارد