دوره و شماره: دوره 23، شماره 93، بهار 1398، صفحه 1-92 
2. قفل تأمین

صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی


6. مدل تأثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد کلی سازمان

صفحه 47-60

سودابه رشیدی؛ نگار معتمدی؛ مهدی حدادزاده