دوره و شماره: دوره 23، شماره 93، بهار 1398، صفحه 1-92 
2. قفل تأمین

صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی


5. شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک کشور

صفحه 35-46

غلامرضا جندقی؛ محمد رضا فتحی؛ محمد حسن ملکی؛ علی زمانیان


6. مدل تأثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد کلی سازمان

صفحه 47-60

سودابه رشیدی؛ نگار معتمدی؛ مهدی حدادزاده