شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آن‌ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، اداره تحقیقات و توسعه گروه صنعتی بارز، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، اداره تحقیقات و توسعه لاستیک بارز، تهران، ایران

چکیده

تایر به دلیل آن‌که مستقیماً با عملکردهایی همچون ترمزگیری، شتاب‌گیری و راحتی سرنشین در ارتباط می‌باشد، یک جزء بسیار مهم و ویژه برای خودرو می‌باشد. افزایش دوام تایر و اهمیت دادن به این پارامتر باعث افزایش امنیت جاده‌ای خواهد شد. نکته قابل توجه این است که عمر خستگی تایر باید همواره بیشتر از عمر سایش آن باشد و اگر عمر سایش افزایش یابد متناسب با آن عمر خستگی نیز باید افزایش می‌یابد. خستگی یک علت معمول در مورد واماندگی تایرهای رادیال با بلت فولادی می‌باشد. پارامترهایی همچون گرما، سرعت، ساختار تایر و پیرشدگی بر روی عمرخستگی تایر اثر گذار می‌باشد. در این مقاله اثر عواملی همچون گرما، سرعت، عمر خستگی و پیرشدگی بر روی دوام تایر و ارتباط بین آن‌ها مطالعه شده است. همچنین نحوه ایجاد ترک و شروع رشد ترک در سر بلت بررسی شده است. در انتها تاثیر تعداد سیم‌های بلت و آرایش آن بر روی استحکام ناحیه بلت نشان داده شده است. در این مقاله نشان داده شده است که عامل مکانیکی به‌خصوص بحث خستگی تایر باعث ایجاد ترک و شروع رشد ترک بر اثر بارهای نوسانی می‌شود. همچنین به علت خاصیت ویسکوالاستیک کامپاند، در نواحی بحرانی تایر گرمای زیادی ایجاد می‌شود که این گرما باعث کاهش عمر تایر می‌شود. همچنین پیرشدگی همراه با گرما باعث کاهش استحکام کششی و تخریب تایر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 
[1] Pneumatic Tire, Alan Neville Gent ,Joseph D. Walter, 2006, The University Of Akron.
[2] Baker, J.S. and McIlraith, G.D., Tire Disablements and Accidents on High-Speed Roads, Highway Research Record, Number 272, Highway Research Board, Washington, DC, 1969.
[3] Williams, J.G., Fracture Mechanics of Polymers, Ellis Horwood Limited,
Chichester, 1984.
[4] Tire Endurance “A Brief Introduction”, OLE group, (TECHNICAL CONSULTANT).
[5] Grant, J.L. Rim Line Grooves as an Indicator of Underinflated or Overloaded Tire
Operation in Radial Tires, Paper 45, Presented at the International Tire Exhibition and
Conference, Akron, Ohio, September 21-23, 2004.
[6] Song, T.S., Lee, J.W., and Yu, H.J. Rolling Resistance of Tires—An Analysis of Heat
Generation, SAE Technical Paper 980255, Society of Automotive Engineers, Inc.,
Warrendale, 1998.
[7] Termomechanical fatigue life investigation of an ultra-large mining dump truck tire, Wedam Nyaaba, Summer 2017, Doctoral Dissertations.
[8] Belt edge deterioration in radial steel belted tires, Rubber & Plastics News ● November 27, 2006.
[9] Failure Analysis of Tire Tread Separations, J.W. Daws, PFANF8 (2003) 5:73-80.
[10] A Comprehensive Review of Tread Wear And Tire Conditions, Copyright 1994 The Maintenance Council Printed in U.S.A.
[11] Sandier, S. R., Karo, W., Bonesteel, J. and Pearce. E. M., Polymer Synthesis and Churacrerization: A Laboratory Manual, Academic Press, San Diego, CA, 1998.
[12] Yang, N. L., Liutkas, J. and Haubenstock, H., ‘An ESR Study of Initially Formed Intermediatesin the Photodegradation of Poly(Viny1Chloride)’, in Polymer Characterization byESRandNMR,
[13] Woodward, A. E. and Bovey, F. A. (Eds), ACS Symposium Series 142, American Chemical
Society, Washington, DC, 1980, pp. 35-48.
[14] Carlsson, D. J. and Wiles, D. M., ‘Degradation’,in Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, Vol. 4, Mark, H. F. (Ed.), Wiley, New York, 1987, pp. 630-696.
[15] Ormerod, M. G. and Charlesby, A., Polymer, 4, 459-464 (1963).