مدیریت کیفیت جامع قرن بیست و یکم: پارادایم تکوینی

نوع مقاله : مقاله ترجمه

نویسندگان

1 گروه پژوهش مدیریت کیفیت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکترای مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

هدف این مقاله ارائه چارچوب یک پارادایم چهارم در حوزه مدیریت کیفیت است زیرا سه پارادایم فعلی، دیگر برای درک آنچه که در گذشته رخ داده و درک آنچه در حال حاضر در حال رخ دادن است و آنچه که در آینده نیازمند خواهد بود، کافی نیستند. در پژوهش حاضر یک بررسی ادبیات محور بر روی دیدگاه های مختلف مدیریت کیفیت انجام شده است. اصول زیربنایی به سه پارادایم کیفیت منجر شده است. این ادبیات در مورد مدل های چهارگانه برای تعیین سه پارادایم موجود و شناسایی ویژگی های احتمالی پارادایم چهارم، مورد بررسی قرار گرفته است. می توان چهار پارادایم کیفیت در مدیریت کیفیت را تشخیص داد: پارادایم تجربی، پارادایم مرجع، پارادایم انعکاسی و پارادایم تکوینی. استفاده از این پارادایم ها با توجه به زمینه هدف، متفاوت است. آن ها با هم یک مفهوم به نام مدیریت کیفیت جامع را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر، پارادایم تکوینی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. در مرور ادبیات، نویسندگان از پایگاه داده هفت مجله را انتخاب کردند که عبارتند از: مدیریت کیفیت جامع(مدیریت کیفیت جامع و برتری تجاری)؛ آکادمی مدیریت بررسی؛ مدیریت تولید و عملیات؛ دینامیک های سازمانی؛ مرور کسب وکار هاروارد؛ بررسی مدیریت اسلون و رفتار و عملکرد سازمانی. پارادایم تکوینی می‌تواند فراتر از حوزه مدیریت کیفیت تأثیرگذار باشد. این مقاله بینش‌های جدیدی را در ماهیت مدیریت کیفیت در زمان های تغییر و وضوح در قابلیت استفاده از ایده ها و ابزارهای چهار پارادایم متفاوت در قرن بیست و یکم ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها


Everard van Kemenade, Teun W.Hardjono (2019) "Twenty-first century Total Quality Management: the Emergence Paradigm", The TQM Journal, 31(2), pp.150-166.                                                        
Everard van Kemenade, Teun W.Hardjono (2019) "Twenty-first century Total Quality Management: the Emergence Paradigm", The TQM Journal, 31(2), pp.150-166.
Everard van Kemenade, Teun W.Hardjono (2019) "Twenty-first century Total Quality Management: the Emergence Paradigm", The TQM Journal, 31(2), pp.150-166.