تاثیر جامعه برند بر وفاداری برند با میانجی گری هویت برند مشتری و تعهد مشتری به برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تخصصی مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی سهروردی، قزوین، ایران

10.22034/irm.2021.305745.1146

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر جامعه برند بر وفاداری برند با میانجی گری هویت برند مشتری و تعهد مشتری به برند است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر مشتریان فروشگاه هایپراستار می‌باشد که حجم نمونه طبق فرمول کوکران، 374 نفر محاسبه شد. برای ارزیابی فرضیات تحقیق و روابط میان متغیرها در این پژوهش از پرسشنامه استفاده ‌شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و محتوائی استفاده شد و به ‌منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار smartPLS و مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی برای بررسی روابط و فرضیه‏های تحقیق استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از تایید تمامی فرضیات دارد به عبارت دیگر جامعه برند بر وفاداری برند با میانجی گری هویت برند مشتری و تعهد مشتری به برند تاثیر مثبت و معنا دار دارد.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. احمدی، ن. (1397). بررسی تاثیر جوامع برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی نگرش روانشناسی (مطالعه موردی: رزن یدک)، مجله مدیریت برند، سال سوم، شماره 3، صص 181-214.
  2. آموزگار، س. (1398). ساخت و حفظ وفاداری مشتری، ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، پیاپی ۱۸-۱۹، ص ۵۲.
  3. خانلری، ا. احمدی فرد، ک. و خلجی، ح. (1397). بررسی رابطه هویت برند، ارزش ادراک شده و رضایت مندی از برند با قصد خرید با توجه به نقش واسطه گری ترجیح برند، نشریه نخبگان علوم و مهندسی، سال سوم، شماره 6، صص 15-27.
  4. رحم نیا، ف. اسلامی، ق. و قادری، ف. (1398). بررسی رابطه بین بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی و تعهد مشتری به واسطه ارزش برند، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، سال هفدهم شماره ۹۴، صص ۲۳ -۳۹.
  5. رحمانی، ر. (1397). بررسی رابطه بین ارزش برند و وفاداری مشتری با محوریت ارزش مشتری (مورد مطالعه: مشتریان گوشی آیفون شهر سنندج)، فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، پیاپی ۴، صص ۱۰۴ -۱۱۸.
  6. رستگاری، م. حسینی، ا. و تفکر، ا. (1396). توسعه مدل اثر جامعه برند بر ویژگی های برند، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، سال نهم، شماره 46، صص 125-140.
  7. طاهرخانی، س. (1397). تاثیر ویژگی‌های جوامع برند آنلاین بر پاسخ رفتاری مشتریان با نقش میانجی مشارکت مشتری مورد مطالعه: هتل‌های چهار ستاره و پنج ستاره شهر قزوین، مجله مدیریت برند، سال سوم شماره ۲، صص ۶۵ -۸۸.
  8. علی زاده، ح. یکتا، ح. و رومیانی، س. (1398). ارزیابی تاثیر هویت برند بر عملکرد از طریق نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، پیاپی ۱۳، صص ۲۱۸ -۲۳۳.
  9. کریمی، ج. و بیرامی، ل. (1397). نقش هویت برند در قصد خرید مجدد با میانجیگری خودتصمیمی مشتریان ورزشی، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، سال دهم، شماره 52، صص 273-286.

  10 مروتی، ف. (1397). بررسی نحوه همکاری در جوامع برند شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوی محرک- موجود زنده- پاسخ، فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، پیاپی ۲۷، صص ۱۰۳ -۱۳۸.

  • یاراحمدی، ف. و نظری، ف. (1397). بررسی تاثیر هویت برند بر اعتماد نام تجاری (مشتریان محصولات موبایل شرکت سامسونگ در شهر خرم آباد)، ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، شماره 7، صص 64-79.
  • یاری، م. محمودی، ا. و سوادی، م. (1397). تحلیل سطح رضایت و وفاداری استفاده کنندگان ازمحصولات و خدمات باشگاه های طراز اول تهران بر اساس مدل ECSI، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 41، صص 191-210.

                      13- Chinomona, R. & Maziriri, E. (2017). The influence of brand awareness, brand association and product quality on brand loyalty and repurchase intention. Journal of Business and Retail Management Research 12(1):143-154.

  14- Coelho, P. Rita, P. & Santos, Z. (2018). On the relationship between consumer-brand identification, brand community, and brand loyalty, Journal of Retailing and Consumer Services 43, 101–110.

  15- Hung, H. (2014). Attachment, identification, and loyalty: examining mediating mechanisms across brand and brand community contexts. J. Brand Manag. 21 (7–8), 594–614.

  16- kumar, j. Nayak, j. (2018). Brand community relationships transitioning into brand relationships: Mediating and moderating mechanisms, Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 45, Pages 64-73.

  17- Patterson, P. Yu, T. De Ruyter, K. (2006). December. Understanding customer engagement in services. In: Proceedings of Advancing Theory, Maintaining Relevance, Proceedings of ANZMAC 2006 Conference, Brisbane. pp. 4–6.

  18-  Raouf R. Hussain, S. & Tehseen, S. (2018). Promoting customer brand engagement and brand loyalty through customer brand identification and value congruity, Journal of Marketing - ESIC, page 261- 301.

  19- Weijo, H. Bean, J. & Rintamaki, J. (2019). Brand community coping, Journal of Business Research, Volume 94, Pages 128-136.