دوره و شماره: دوره 21، شماره 84، زمستان 1395، صفحه 1-84 
2. قدردانی

صفحه 3-4

فریبرز عوض ملایری