دوره و شماره: دوره 21، شماره 86، تابستان 1396، صفحه 1-92 
2. کیمیاگران علم و معرفت

صفحه 3-3

سعید تقوایی گنجه‌علی


3. حدیث دوست

صفحه 4-10

محمدحسن فراهانی