دوره و شماره: دوره 21، شماره 85، بهار 1396، صفحه 1-100 
5. مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی

صفحه 23-33

صیاد نصیری؛ پیمان رستمی؛ اسماعیل زارع؛ علی رهبر؛ بیژن معاونی