دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، پاییز 1396، صفحه 1-136 
10. قانون ریچ در صنعت تایر دنیا

صفحه 45-52

آناهیتا هماوند؛ علی عباسیان