دوره و شماره: دوره 22، شماره 89، بهار 1397، صفحه 1-100 
3. بررسی اثر کمپلکس سیلیکا و اکسیدروی در پخت کائوچو

صفحه 5-10

آزاده انجم شعاع،؛ فرحناز ابراهیمی؛ هاجر محمودی