نویسنده = سعید تقوایی گنجه‌علی
رقص سماع

دوره 24، شماره 95، آذر 1398، صفحه 3-5

سعید تقوایی گنجه‌علی


قفل تأمین

دوره 23، شماره 93، خرداد 1398، صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی


انطباق با استاندارد، چراغ راه توسعه‌ی صنعت تایر ایران

دوره 23، شماره 91، آذر 1397، صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی


فناوری تحریم

دوره 22، شماره 90، شهریور 1397، صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی


خیلی زود دیر می‌شود

دوره 22، شماره 89، خرداد 1397، صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی


قانون ریچ (REACh)؛ اماها و اگرها

دوره 22، شماره 87، آذر 1396، صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی


قانون ریچ و توسعه‌ی صادرات

دوره 22، شماره 87، آذر 1396، صفحه 16-19

سعید تقوایی گنجه‌علی


کیمیاگران علم و معرفت

دوره 21، شماره 86، شهریور 1396، صفحه 3-3

سعید تقوایی گنجه‌علی