دوره و شماره: دوره 22، شماره 88، اسفند 1396، صفحه 1-96 
استراتژی برندسازی شرکت میشلین

صفحه 44-61

فاطمه جعفرزاده؛ فاطمه خودکار